Meaning of the Sanskrit Word: aniya

  aniya—bringing    Adi 3.102, Adi 14.24, Adi 14.60, Madhya 3.34, Madhya 4.67, Madhya 4.93, Madhya 6.217, Madhya 11.239, Madhya 12.78, Madhya 14.133 (and more...)
  aniya—bringing    SB 7.10.59, SB 9.11.13-14
  aniya—having brought    SB 9.15.7
  aniya—bringing them    SB 10.13.4
  aniya—calling    Adi 17.44
  aniya—bringing.    Madhya 6.76
  candana aniya—bringing sandalwood pulp    Antya 6.96
  dakiya aniya—calling him to his place.    Antya 2.102
  vasam aniya—bringing under control    SB 7.4.5-7
  aniya yatane—bringing very carefully    Antya 19.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z