Meaning of the Sanskrit Word: anandam

  anandam—the bliss    Adi 4.203, Adi 4.224, Madhya 8.144
  anandam—bliss    SB 3.19.33, SB 4.13.8-9
  anandam—satisfaction    SB 2.2.31
  anandam—sex pleasure    SB 3.6.19
  anandam—happiness    Madhya 14.181
  anandam—pleasure    Antya 1.158
  cit-anandam—transcendental bliss    Madhya 14.227
  parama-anandam—transcendental pleasure    SB 1.14.35-36
  parama-anandam—the supreme bliss    Madhya 6.149
  prema-anandam—the joy of love    Adi 4.202

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z