Meaning of the Sanskrit Word: amoda

  amoda—by the fragrance    SB 5.25.7, SB 9.14.25
  amoda—by the pleasure    SB 5.2.6
  amoda—bodily fragrance    SB 8.2.8
  amoda—creating pleasure    SB 8.8.41-46
  nava-vanaruha-amoda—by the fragrance of lotus flowers    SB 5.17.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z