Meaning of the Sanskrit Word: akantha

  akantha—up to the neck    SB 4.23.6, Antya 6.119, Antya 12.91, Antya 18.92
  akantha puriya—filling to the neck.    Madhya 14.42
  akantha purana—filling to the neck    Antya 11.88

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z