Meaning of the Sanskrit Word: ahankara

  ahankara—egotism    Bg 17.5-6, Madhya 20.276
  ahankara—the pride    Madhya 2.52, Antya 1.148
  ahankara—pride    Madhya 7.146
  ahankara-vimudha—bewildered by false ego    Bg 3.27
  ahankara-vimudhasya—deluded by false ego    SB 3.26.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z