Meaning of the Sanskrit Word: agnidhra

  agnidhra—Agnidhra    SB 5.1.25
  agnidhra-salam—the house of the priests    SB 4.5.14
  agnidhra-idhmajihva-yajnabahu-hiranyaretah-ghrtaprstha-medhatith—named Agnidhra, Idhmajihva, Yajnabahu, Hiranyareta, Ghrtaprstha, Medhatithi and Vitihotra    SB 5.1.33
  agnidhra-sutah—the sons of Maharaja Agnidhra    SB 5.2.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z