Meaning of the Sanskrit Word: agnidhra

  āgnīdhra—Āgnīdhra    SB 5.1.25
  āgnīdhra-śālām—the house of the priests    SB 4.5.14
  āgnīdhra-idhmajihva-yajñabāhu-hiraṇyaretaḥ-ghṛtapṛṣṭha-medhātith—named Āgnīḍhra, Idhmajihva, Yajñabāhu, Hiraṇyaretā, Ghṛtapṛṣṭha, Medhātithi and Vītihotra    SB 5.1.33
  āgnīdhra-sutāḥ—the sons of Mahārāja Āgnīdhra    SB 5.2.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z