Meaning of the Sanskrit Word: agnibhih

  agnibhih—by the fire    SB 1.13.58
  agnibhih—fires    SB 9.6.54
  saha-agnibhih—with the fire sacrifice    SB 8.18.24-25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z