Compound Sanskrit Words Containing: abhinandita

  nanda-gopā-abhinanditā—being honored by Mahārāja Nanda and mother Yaśodā    SB 10.5.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z