Meaning of the Sanskrit Word: yaksah

  yaksah—the Yaksas    SB 4.12.3, SB 6.10.19-22, SB 7.8.37-39
  yaksah—a Yaksa (a member of a demoniac species)    SB 7.7.50
  sri-yaksah ucuh—the inhabitants of the Yaksa planet prayed    SB 7.8.52
  gandharva-apsarasah, yaksah, raksah-bhuta-gana-uragah, pasavah, —all inhabitants of different planets    SB 2.6.13-16
  sa-parsada-yaksah—accompanied by his personal associates and the Yaksas    SB 4.4.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z