Meaning of the Sanskrit Word: vyavasaya

  vyavasaya—ascertained    SB 2.2.1
  vyavasaya—understanding    SB 4.12.33
  vyavasaya—by a conclusion    SB 5.14.2
  vyavasaya-buddhih—intelligently fixed    SB 2.2.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z