Compound Sanskrit Words Containing: vyatisanga

  vitta-vyatiṣaṅga—by monetary transactions    SB 5.13.13
  vitta-vyatiṣaṅga—because of monetary transactions    SB 5.14.37

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z