Meaning of the Sanskrit Word: vyanjane

  vyanjane—with vegetables    Madhya 3.52, Madhya 3.90
  laphra-vyanjane—boiled vegetables.    Madhya 6.43
  laphra-vyanjane—ordinary vegetable    Madhya 12.167
  vanya-vyanjane—by such forest vegetables    Madhya 17.61

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z