Meaning of the Sanskrit Word: vrttam

  vrttam—character    SB 3.12.31
  vrttam—the manners    SB 4.2.9
  vrttam—behavior    SB 4.22.5
  vrttam—the existence    SB 5.12.9
  vrttam—the situation    SB 10.13.39
  na vrttam—not good conduct    SB 7.7.51-52
  sva-atma-vrttam—the information of the history of self-realization    SB 7.13.45
  atma-vrttam—one’s own position    SB 9.18.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z