Compound Sanskrit Words Containing: vrsabha

  vrsabha-adisu—headed by Vrsabha (Taurus) and Mithuna (Gemini)    SB 5.21.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z