Compound Sanskrit Words Containing: vrddhakola

  vrddhakola-tirthe—to the holy place known as Vrddhakola    Madhya 9.72

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z