Meaning of the Sanskrit Word: vivrddha

  vivrddha—increased    SB 3.18.19, SB 5.14.37
  vivrddha—developed    SB 2.7.19
  vivrddha—excessive    SB 3.9.25
  vivrddha—matured    SB 3.10.6
  vivrddha—highly elevated    SB 4.21.52
  vivrddha-manyuh—being exceedingly angry    SB 4.2.19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z