Meaning of the Sanskrit Word: vivarane

  vivarane—in description.    Madhya 4.116
  bhattacarya-vivarane—the affairs in the house of Sarvabhauma Bhattacarya.    Madhya 15.271
  raghunatha-vivarane—the description of Raghunatha dasa.    Antya 6.257

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z