Compound Sanskrit Words Containing: viththalesvara

  viṭhṭhaleśvara-ghare—in the temple of Viṭhṭhaleśvara.    Madhya 18.47

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z