Meaning of the Sanskrit Word: visve

  visve—the Visvadevas    Bg 11.22, SB 6.6.15
  visve—Visvasu    SB 6.3.14-15
  visve—within this cosmic manifestation    Adi 13.76
  visve—within the material universe    Madhya 20.264
  visve-devaih—by the Visvadevas    SB 6.10.17-18
  visve-devah—the demigods named the Visvadevas    SB 6.6.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z