Meaning of the Sanskrit Word: visvaksenah

  visvaksenah—another name of Visnu    SB 3.13.47
  visvaksenah—Lord Visvaksena    SB 6.8.29
  visvaksenah—Visvaksena    SB 8.13.23
  jayah vijayah prabalah balah kumudah kumudaksah ca visvaksenah—as well as Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumada, Kumudaksa and Visvaksena    SB 8.21.16-17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z