Meaning of the Sanskrit Word: vistarah

  vistarah—expanded    Bg 10.40
  vistarah—various    SB 1.3.3
  antah-vistarah—the distance inside Lokaloka Mountain    SB 5.20.42
  vamsa-vistarah—a broad description of the dynasties    SB 10.1.1
  yavat-pramana-vistarah—as much as the measure of its width, namely 100,000 yojanas (one yojana equals eight miles)    SB 5.20.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z