Meaning of the Sanskrit Word: visaradah

  visaradah—expert    SB 2.3.25, Madhya 8.188
  visaradah—experienced in military science.    Bg 1.9
  ati-visaradah—very expert    SB 5.2.17
  dhanuh-veda-visaradah—very expert in the art of archery    SB 9.21.35
  atma-vidya-visaradah—expert in transcendental science    SB 9.13.20-21
  atma-vidya-visaradah—expert in spiritual knowledge    SB 9.13.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z