Meaning of the Sanskrit Word: vikhyata

  vikhyata—celebrated.    Adi 3.42, Adi 10.73, Madhya 6.79, Madhya 24.68
  vikhyata—well known    SB 3.21.25, Adi 2.78
  vikhyata—very famous    SB 4.12.52
  parama vikhyata—very famous    Antya 6.251

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z