Meaning of the Sanskrit Word: svasrh

  svasrh—own sisters    SB 4.3.10
  svasrh—her own sisters    SB 4.4.7
  matr-svasrh—the sisters of my mother    SB 4.3.10
  svasrh va—or the sisters    SB 7.6.11-13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z