Meaning of the Sanskrit Word: svapana

  svapana—a dream.    Madhya 4.105, Madhya 4.157, Antya 14.17
  dekhinu svapana—saw a dream.    Antya 12.94
  svapana dekhiluṅ—I saw a dream    Antya 3.35

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z