Meaning of the Sanskrit Word: stupa

  stupa—a mound    Madhya 3.44
  eka stupa—in one stack    Madhya 4.69
  stupa kaila—stacked    Antya 12.125

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z