Meaning of the Sanskrit Word: sthapite

  sthāpite—to establish.    Madhya 20.219, Madhya 25.47, Antya 7.110-111
  sthāpite—establish.    Madhya 9.49
  sva-mata sthāpite—to establish his own opinion    Madhya 25.49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z