Meaning of the Sanskrit Word: srikanta

  srikanta—Srikanta    Madhya 11.89, Antya 12.38
  srikanta—the nephew of Sivananda Sena    Antya 12.36, Antya 12.39
  srikanta—my dear Srikanta    Antya 12.37
  srikanta, vallabha-sena—Srikanta and Vallabha Sena    Madhya 13.41
  srikanta-sena nama—named Srikanta Sena    Antya 12.34
  sena srikanta—of the name Srikanta Sena    Adi 10.63

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z