Meaning of the Sanskrit Word: sopanah

  sopanah—staircases    SB 4.6.31
  sopanah—with staircases    SB 4.9.64
  vidruma-sopanah—steps made of coral    SB 7.4.9-12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z