Meaning of the Sanskrit Word: sodhite

  sodhite—to purify    Adi 11.7, Antya 18.23
  sodhite—to rectify    Madhya 8.46, Madhya 8.51-52
  sodhite—to pay    Adi 3.105-106
  sodhite—to repay.    Madhya 3.146
  sodhite—to purify.    Madhya 20.56
  sodhite—to repay    Antya 13.86
  sodhite pare—can repay.    Antya 12.83
  apana sodhite—to correct myself.    Antya 20.71

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z