Meaning of the Sanskrit Word: sikhaite

  sikhaite—to teach    Adi 4.99-100, Madhya 10.162, Antya 20.139
  sikhaite—to instruct    Madhya 1.210
  dharma sikhaite—to teach religious principles    Antya 4.82
  loka sikhaite—to teach the people in general    Madhya 16.281

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z