Meaning of the Sanskrit Word: sesah

  sesah—Sesa Naga, the couch of Visnu    Adi 1.7, Adi 5.7
  sesah—known as Sesa    SB 2.7.41
  sesah—He is the end    SB 8.3.22-24
  sesah—Ananta-naga    SB 10.3.48-49
  sesah—Ananta Sesa    Madhya 21.13
  eka-sesah—only the last    Madhya 24.151, Madhya 24.297
  krtya-sesah—without finishing household duties.    SB 3.2.14

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z