Meaning of the Sanskrit Word: sekhara

  śekhara—Candraśekhara    Madhya 20.70, Madhya 25.63, Madhya 25.217
  śekhara—summit.    Adi 7.7
  śekhara—at the head    Adi 17.118
  candra-śekhara—Candraśekhara    Antya 13.43
  śekhara tapana—Candraśekhara and Tapana Miśra    Madhya 25.12
  kiśora-śekhara—the supreme youth    Madhya 20.153
  kiśora-śekhara—topmost of youth    Madhya 20.378
  paṇḍita-śekhara—of the name Paṇḍita Śekhara    Adi 10.109
  rasika-śekhara—the supremely jubilant    Adi 4.15-16
  rasika-śekhara—the foremost enjoyer of the mellows of love    Adi 4.103
  rasika-śekhara—the master of transcendental mellows    Madhya 14.155
  rasika-śekhara—master of all humor.    Madhya 15.140

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z