Compound Sanskrit Words Containing: savya

  savya-asavye—left and right    SB 10.12.21
  savya-itarataḥ—right and left    SB 4.8.79

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z