Meaning of the Sanskrit Word: santipura

  śāntipura—to the place known as Śāntipura    Madhya 4.110
  śāntipura—to Śāntipura    Madhya 16.231
  śāntipura āilā—came to Śāntipura    Madhya 16.216, Antya 3.214
  śāntipura āilā—went to Śāntipura    Madhya 16.223
  śāntipura-ācārya—of Advaita Ācārya    Madhya 16.210

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z