Meaning of the Sanskrit Word: santih

  santih—peace    Bg 2.66, Bg 12.12, SB 9.4.71
  santih—Santi    SB 4.1.7, SB 4.1.49-52
  santih—tranquility    Bg 16.1-3
  santih—Santi    SB 9.21.30
  sraddha, maitri, daya, santih, tustih, pustih, kriya, unnatih, b—names of thirteen daughters of Daksa    SB 4.1.49-52

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z