Meaning of the Sanskrit Word: sankarsanaya

  sankarsanaya—unto the master of integration    SB 4.24.35
  sankarsanaya—unto Lord Sankarsana    SB 6.16.18-19
  pradyumnaya, aniruddhaya and sankarsanaya—all plenary expansions of Vasudeva    SB 1.5.37
  sankarsanaya ca—also to Lord Sankarsana    Madhya 20.338

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z