Meaning of the Sanskrit Word: sankarsanah

  sankarsanah—Lord Sankarsana    SB 6.11.21, Adi 6.102
  sankarsanah—Maha-Sankarsana in the spiritual sky    Adi 1.7, Adi 5.7
  sankarsanah—Balarama is none other than Sankarsana, the first Deity in the quadruple group (Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna and Vasudeva)    SB 10.1.8
  saha-sankarsanah—along with Sankarsana (Baladeva)    SB 9.24.60
  sankarsanah nama—named Sankarsana    SB 5.25.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z