Meaning of the Sanskrit Word: sambhrame

  sambhrame—with great respect    Madhya 13.181, Madhya 19.19, Antya 1.95, Antya 2.129
  sambhrame—in great respect    Madhya 19.19
  bada-i sambhrame—with great attention.    Antya 8.47

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z