Meaning of the Sanskrit Word: raktah

  raktah—red    Adi 3.36, Madhya 6.101, Madhya 20.331
  raktah—sometimes red    SB 10.8.13
  raktah—those who have an affinity    SB 10.6.35-36
  sapta-raktah—seven reddish    Adi 14.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z