Meaning of the Sanskrit Word: rakhena

  rakhena—keeps    Adi 8.18, Madhya 17.62-63, Madhya 25.205
  rakhena—saves    Antya 13.86
  rakhena—maintain    Antya 14.49
  phala rakhena—leaves the fruit    Madhya 15.75

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z