Meaning of the Sanskrit Word: pujya

  pujya—worshipable    Madhya 15.234, Madhya 24.228, Antya 9.103
  pujya—respectable    Madhya 6.54, Madhya 6.56
  pujya hao—You are worshipable    Madhya 25.82
  pujya-tama—the most worshipable    Madhya 25.72
  sarva-pujya—worshipable by all    Adi 4.89
  sei pujya—he is worshipable    Madhya 15.106

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z