Compound Sanskrit Words Containing: pugan

  varṣa-pūgān—for many years    SB 3.17.26, SB 3.23.44
  varṣa-pūgān—duration of years    SB 9.11.36
  varṣa-pūgān—for many, many years    SB 9.19.24

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z