Meaning of the Sanskrit Word: puchena

  puchena—inquires    Madhya 2.60, Madhya 3.17, Antya 4.24, Antya 18.45
  puchena—inquired    Adi 17.171, Madhya 1.71
  puchena—inquire    Antya 15.43
  govindere puchena—He inquired from Govinda    Antya 13.11
  puchena svarupere—inquired from Svarupa Damodara Gosvami    Antya 6.282
  svarupe puchena—inquired from Svarupa Damodara    Antya 19.33

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z