Meaning of the Sanskrit Word: prayuktah

  prayuktah—impelled    Bg 3.36
  prayuktah—applied    SB 4.18.3
  prayuktah—used    SB 6.10.28
  isa-prayuktah—being engaged by the Supreme Personality of Godhead    SB 6.8.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z