Meaning of the Sanskrit Word: praudha

  praudha—matured    Adi 4.49
  praudha—full    Madhya 6.74
  praudha—deep    Madhya 22.66
  praudha-anandah—mature bliss    Madhya 23.95-98

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z