Meaning of the Sanskrit Word: praptye

  praptye—to obtain    Adi 7.87
  praptye—by obtaining    Madhya 24.180
  praptye—on obtaining    Antya 6.186
  krsna-praptye—in achieving Krsna    Madhya 13.159

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z