Meaning of the Sanskrit Word: pranatah

  pranatah—in obeisances    SB 3.13.6
  pranatah—bowed    SB 4.1.26-27
  pranatah—offer respectful obeisances    SB 4.7.41
  pranatah—offering obeisances    SB 4.9.14
  pranatah—after offering obeisances    SB 8.23.11-12
  pranatah—falling down, offered obeisances    SB 9.8.20
  pranatah—bowed down    SB 7.8.45
  pranatah—fallen    SB 7.8.46
  pranatah—offered obeisances    SB 8.5.17-18
  pranatah—out of the life-breathing    SB 3.12.46
  pranatah—in a live condition    SB 5.26.13
  pranatah asmi—I offer my respectful obeisances    SB 8.3.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z