Meaning of the Sanskrit Word: pramukhan

  pramukhan—headed by    SB 1.10.29
  brahmana-pramukhan—unto the leaders of the brahmana community    SB 4.17.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z