Meaning of the Sanskrit Word: prakrtya

  prakrtya—by nature    Bg 7.20, SB 4.14.10, SB 4.17.4, Antya 8.78
  prakrtya—material nature    Bg 13.30
  prakrtya—by material nature    SB 9.9.47
  sva-prakrtya—by Your personal energy (mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram)    SB 10.3.14

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z